1. سیده امه هانی نبوی چاشمی , ساره بقائی راوری , ماهرخ فلاحتی رستگار , کبری مسلم خانی , وحید جهانبخش مشهدی , ارزیابی آزمون LAMP با خصوصیت رنگ سنجی جهت ردیابی چشمی Ralstonia solanacearum در محموله های سیب زمینی ایستگاه های قرنطینه ای ایران , حفاظت گیاهان , دوره ( ۳۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹, صفحه ۲۷۷-۲۸۳
 2. فرخنده امینی , عصمت مهدی خانی مقدم , ساره بقائی راوری , کارایی باکتریهای اندوفیت خیار در کنترل نماتد Meloidogyne javanica در شرایط آزمایشگاه و گلخانه , کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۵, صفحه ۸۳-۹۲
 3. فرخنده امینی , عصمت مهدی خانی مقدم , ساره بقائی راوری , معرفی گونه های باکتریایی اندوفیت Pseudomonas rhodesiae وsp. Acinetobacter مؤثر بر جوانه زنی بذر و شاخص های رشدی خیار , حفاظت گیاهان , دوره ( ۳۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲, صفحه ۷۵۴-۷۵۶
 4. میترا بدخشان , عصمت مهدی خانی مقدم , ساره بقائی راوری , حمید روحانی , کاربرد توام دوگونه از Trichoderma و Bacillus subtilis در کنترل نماتد ریشه گرهی گوجه فرنگی (Meloidogyne javanica) , آفات و بیماریهای گیاهی-Applied Entomology and Phytopathology , دوره ( ۸۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲, صفحه ۲۶۹-۲۷۸
 5. اکبر بخشانی , عصمت مهدی خانی مقدم , ساره بقائی راوری , شناسایی نماتدهای انگل گیاهی مزارع پنبه در استان خراسان جنوبی , حفاظت گیاهان , دوره ( ۳۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹, صفحه ۴۶۰-۴۶۷
 6. ناهید گرایلی , ساره بقائی راوری , نقش زیستی باکتریوسینهای باکتری های گرم منفی , دانش بیماری شناسی گیاهی , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶, صفحه ۶۳-۷۰
 7. ناهید حیدرزاده , ساره بقائی راوری , حمید روحانی , عصمت مهدی خانی مقدم , بررسی اثرات برخی گونه ها ی قارچ تریکودرما بر فاکتورهای رشدی گوجه فرنگی در سه روش مایه زنی , پژوهش های تولید گیاهی , دوره ( ۲۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳, صفحه ۲۳-۲۹
 8. ساره بقائی راوری , الهام جمشیدی , بررسی ثبات واحدهای SSR پلاسمید pEA29 جدایه های عامل بیماری سوختگی آتشی , حفاظت گیاهان , دوره ( ۲۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰, صفحه ۴۵۹-۴۶۵
 9. کبری مسلم خانی , ساره بقائی راوری , پژمان خدایگان , مشکلات پیشروی تشخیص فیتوپلاسماها با استفاده از آزمون Nested PCR , حفاظت گیاهان , دوره ( ۲۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰, صفحه ۶۱۷-۶۲۴
 10. رقیه حاتمی گیگلو , پژمان خدایگان , ساره بقائی راوری , شناسایی عامل بیماری پوسیدگی نرم و ساق سیاه سیب زمینی در استان اردبیل , حفاظت گیاهان , دوره ( ۲۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶, صفحه ۲۷۳-۲۸۲
 11. سمیرا احمدی , عصمت مهدی خانی مقدم , ساره بقائی راوری , شناسایی نماتد های پارازیت گیاهی جمع آوری شده از مزارع حبوبات در استان خراسان شمالی , پژوهش های حبوبات ایران , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲, صفحه ۱۱۱-۱۱۸
 12. مریم رمضانی مقدم , وحید جهانبخش مشهدی , عصمت مهدی خانی مقدم , ساره بقائی راوری , حمید روحانی , بررسی جدایه های باسیلوس افزایش دهنده رشد گیاه در کلونیزاسیون ریشه گوجه فرنگی و کاهش جمعیت Meloidogyne javanica , حفاظت گیاهان , دوره ( ۲۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶, صفحه ۷۹-۸۶
 13. مریم رمضانی مقدم , عصمت مهدی خانی مقدم , ساره بقائی راوری , حمید روحانی , بررسی فعالیت آنتاگونیستی جدایه هایBacillus spp در کنترل بیماری ریشه گرهی گوجه فرنگی , کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۳, صفحه ۱۷-۲۶
 14. پژمان خدایگان , ابراهیم صداقتی , اکبر حسینی‌پور , ساره بقائی راوری , بررسی بیماری شانکر درختان میوه هسته‌دار و اثر ضد باکتریایی برخی اسانس‌های گیاهی بر باکتری عامل آن در استان کرمان , Iranian Journal of Plant Pathology-بیماریهای گیاهی , دوره ( ۴۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۳, صفحه ۳۰۳-۳۱۷
 15. ساره بقائی راوری , مسعود شمس بخش , حشمت اله رحیمیان , ناصر صفائی , بررسی تنوع فنو تیپی و ژنو تیپی اروینیاهای پکتولیتیک جدا شده از میزبانهای زینتی در بخشهایی از شمال ایران , Iranian Journal of Plant Pathology-بیماریهای گیاهی , دوره ( ۴۶ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶, صفحه ۲۱۷-۲۳۳
 16. ساره بقائی راوری , ماهرخ فلاحتی رستگار , بهروز جعفرپور , فرهاد شکوهی فر , بررسی تنوع احتمالی موجود در منطقه ITS و DNA ریبوزومی جدایه‌های Fusarium solani سیب‌زمینی و ارتباط آن با بیماری زایی و منشاء جغرافیایی در استان‌های خراسان رضوی و شمالی , علوم کشاورزی و منابع طبیعی , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۵, صفحه ۱۲۰-۱۲۸
 17. ساره بقائی راوری , ماهرخ فلاحتی رستگار , بهروز جعفرپور , فرهاد شکوهی فر , مجتبی مرادزاده اسکندری , انگشت نگاری DNA جدایه های Fusarium solani عامل پژمردگی و پوسیدگی خشک فوزاریومی سیب زمینی در استانهای خراسان رضوی و شمالی با استفاده ازنشانگرهای ملکولی مبتنی بر pcr , آفات و بیماریهای گیاهی-Applied Entomology and Phytopathology , دوره ( ۴۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۵, صفحه ۴۱۷-۴۳۷